Regulamin konkursu na najciekawszą opowieść kasjerską z 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU:
NAJCIEKAWSZA OPOWIEŚĆ KASJERSKA Z 2019 R.

(dalej: „Regulamin”)

1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu NAJCIEKAWSZA OPOWIEŚĆ KASJERSKĄ Z 2019 R. (dalej: Konkurs”) jest Beata Salamon, autorka bloga https://jestemkasjerem.pl , zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Celem Konkursu jest promocja bloga https://jestemkasjerem.pl.
 4. Konkurs trwa od dnia 3 stycznia 2020 r. do dnia 11 stycznia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być współpracownicy Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. Polubić fanpage na Facebook-u Jestem Kasjerem, działający pod adresem: https://www.facebook.com/jestemkasjerem/
  2. Udostępnić na swojej tablicy post konkursowy (serwis Facebook).
  3. Przygotować tekst (min. 1 strona formatu A-4) z historią z sali sprzedaży (z klientem w roli głównej). Tematyka dowolna, z zaznaczeniem, że nie był on nigdy wcześniej publikowany w żadnym innym serwisie internetowym.
  4. Wysłać tekst na adres e-mail Organizatora, tj.: jestemkasjerem.pl@gmail.com w temacie wiadomości wpisać “KONKURS”.
 5. Wysłanie Pracy Konkursowej na adres e-mail Organizatora zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Stworzony przez Uczestnika tekst:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego skrzynki e-mailowej Organizatora.

3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 3 bransoletki z logo bloga https://jestemkasjerem.pl, do których Organizator dołączy także wizytówki Jestem kasjerem.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą rozpatrzone do dnia 11.01.2020 r. przez Organizatora konkursu.
 2. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zdobędzie największą sympatię Organizatora przysługiwać będzie Nagroda.
 3. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 12 stycznia 2020 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. na adres jestemkasjerem.pl@gmail.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 5. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 15 stycznia 2020 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 31 stycznia 2020 w formie listu na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 7, 10 lub 12 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajęły kolejne miejsca.
 9. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust7, 10 lub 12 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 10. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 12 stycznia 2020 r. na fanpage Jestem kasjerem na Facebook-u.

6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest właściciel strony https://jestemkasjerem.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na fanpage Jestem kasjerem na Facebook-u.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem bezterminowo.

Podaj dalej!