Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego (bloga) jestemkasjerem.pl

§1 Definicje
 1. Administrator – właścicielem bloga jestemkasjerem.pl jest Beata Salamon.
 2. Blog – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, dostępną pod adresem https://jestemkasjerem.pl/
 3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) profil, odwiedzająca bloga.
 4. Profil – dane osobowe oraz inne informacje na temat zarejestrowanego Użytkownika, przekazywane dobrowolnie do bloga.
 5. Usługi (świadczenia) – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:
 6. a) Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianie poglądami w formie dodawanych komentarzy, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej.   
 7. b) Usługi multimedialne – bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video
 8. c) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych w blogu, prowadzenie kampanii reklamowych
 9. Forum – forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym blogiem.
 10. Komentarze – automatycznie umieszczane w blogu poglądy, opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów i treści
 11. Partner – oznacza podmiot współpracujący z blogiem jestemkasjerem.pl
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy blogiem jestemkasjerem.pl, a  Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.
 13. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane przez Użytkowników w trakcie rejestracji, przekazane drogą elektroniczną oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
 14. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w blogu, zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 15. Wideo Reklama – utwór audiowizualny o charaktere reklamowym, marketingowym.
 16. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia profilu
 17. Płatny mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji Użytkowników listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera.
 18. Newsletter – usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w blogu.
 19. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin , przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników  bloga (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga jestemkasjerem.pl
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Opcje przeglądania bloga dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Treści umieszczone w blogu mają charakter informacyjny, właściciel nie bierze odpowiedzialności za działania Użytkowników.
 3. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
 4. Korzystanie z bloga jest bezpłatne
§3 Zawarcie Umowy, Rejestracja
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu https://jestemkasjerem.pl/ i wejście a podaną stronę lub skorzystania przez niego z przekierowania do strony bloga i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron bloga (Użytkownik niezarejestrowany) lub w momencie usunięcia konta przez Użytkownika zarejestrowanego.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i aktywowania konta Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany).
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 5. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 6. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 7. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
 8. Blog jestemkasjerem.pl po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalny Profil, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
 9. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Profilem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika
 10. Właściciel może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejący Profil, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach bloga lub narusza dobra osobiste lub jest sprzeczna z prawem
 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu.
§4 Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy
 1. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę zawartą z blogiem jestemkasjerem.pl w zakresie korzystania z bloga. Następuję to poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres jestemkasjerem.pl@gmail.com
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika który narusza podstawy regulaminu, przepisów prawnych. Jak również wyrażanie się w sposób niewłaściwy, obraźliwi, wulgarny. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem profilu Użytkownika wraz z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.
 3. Właścicielowi  przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika.
§5 Prawa i Obowiązki
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z bloga w sposób, nie naruszający przepisów prawnych oraz praw autorskich. Zabrania się kopiowania, modyfikowania i wykorzystania wszelkich treści zamieszczonych na blogu. Logo jest własnością właściciela strony – wszelka próba użycia go dla własnego użytku jest zabroniona. Treści zamieszczane na blogu bazują na własnych przemyśleniach i są na wyłączność bloga. W przeciwnym razie właściciel strony wystąpi na drogę sądową o bezprawne wykorzystanie treści będących własnością właściciela bloga.
 2.  Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie bloga. Użytkownik zobowiązany jest w celu pełnego korzystania z bloga do podania danych osobowych oraz adresu e-mail w celu rejestracji.
 1. Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści reklamowych, odnośników do stron, treści pornograficznych, poglądów radykalnych, treści rasistowskich, naruszających dobra obyczajowe i moralne, treści niezwiązanych z tematyką bloga.
 2. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach/wypowiedziach danych osobowych, teleadresowych  
 3. Nick(login), avatar, sygnatura nie może mieć charakteru komercyjnego reklamowego. Nieprawidłowe będą usuwane.
 4. Użytkownik bierze odpowiedzialność za umieszczane treści na blogu, posiada do nich prawa autorskie. W przypadku jakikolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, praw do znaku towarowego w odniesieniu do umieszczanych przez użytkownika treści. Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia na własny koszt i ryzyko kroków prawnych.
 5. Blog jestemkasjerem.pl nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczny wyraz treści umieszczonych na stronie, mają one jedynie charakter poglądowy..
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych na blogu bez podania przyczyny.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenie za umieszczane treści.
 8. Blog jestemkasjerem.pl ma obowiązek usunięcia profilu Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej woli.
§8 Dane osobowe, poufność
 1. Administrator danych osobowych jest blog jestemkasjerem.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest właściciel bloga jestemkasjerem.pl Jest to osoba, która dostępna jest dla Użytkownika w zakresie udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Z inspektorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres jestemkasjerem.pl@gmail.com

3.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:  

 • prowadzenia działań marketingowych związanych z działalnością bloga jestemkasjerem.pl
 • wysyłanie Użytkownikowi materiałów marketingowych, reklamowych, ofert handlowych  

4 Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą dostawcy IT, agencje reklamowe, podwykonawcy usług. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy z właścicielem bloga jestemkasjerem.pl
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
 • prawo do wycofania zgody
 • prawo do usunięcia profilu
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 1. W celu skorzystania z powyższych praw Użytkownika musi skontaktować się z właścicielem bloga jestemkasjerem.pl
 2. Każdy użytkownik ma praw do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Może tego dokonać przez wysłanie oświadczenie wysłane drogą mailową na adres jestemkasjerem.pl@gmail.com
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel zastrzega praw do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie pytania i zastrzeżenia można kierować do Właściciela za pośrednictwem poczty e-mail jestemkasjerem.pl@gmail.com

Podaj dalej!